بودجه بندی دروس امتحانات نهایی دوازدهم – [انسانی + تجربی + ریاضی]

01 اردیبهشت 1403
سارا رسولی
زمان مطالعه : 7 دقیقه
بودجه بندی دروس امتحانات نهایی دوازدهم – [انسانی + تجربی + ریاضی]

اگر به عنوان یک داوطلب می‌خواهید در کنکور سراسری بهترین نتیجه را کسب کنید، باید امتحانات نهایی دوازدهم را دریابید و تمامی تلاش خود را بکنید تا نمرات بالایی کسب کنید. به این منظور، برای مطالعه هر درس باید بارم بندی و تعداد سوالات مربوط به هر مبحث را بدانید تا بتوانید یک برنامه‌ریزی درست و حسابی داشته باشید و زمان بیشتری را روی مباحث پر سوال و مهم‌تر بگذارید.. در این مقاله بارم بندی و بودجه بندی دروس امتحانات نهایی دوازدهم 1403 را برای رشته های ریاضی، تجربی و انسانی را به صورت کامل آورده ایم.

توجه کنید اینکه بارم و نمره مربوط به هر فصل از کتاب‌هایتان را بدانید، به شما یک دید بهتر در مورد اهمیت هر فصل می‌دهد. البته این به آن معنی نیست که فقط برخی از فصول را به بهانه اهمیت زیاد آن‌ها بخوانید و از سایر مباحث غافل شوید؛ برای کسب نمره 20 باید همه فصل‌ها را دریابید.

راز 20 شدن در امتحانات نهایی؛ ترفندها و تکنیک های تضمینی

مقاله مرتبط: راز 20 شدن در امتحانات نهایی؛ ترفندها و تکنیک های تضمینی

 • بارم بندی درس دین و زندگی3
شماره فصلبارم نمره
دروس اول تا ششم 7
دروس هفتم و هشتم 7
دروس نهم و دهم6
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس دین و زندگی3
 • بارم بندی درس فارسی3
قلمروهابارم نمره
زبانی7
ادبی5
فکری8
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس فارسی3
 • بارم بندی درس زبان انگلیسی 3
مهارتبارم نمره
( listening ) شنیداری4
( speaking ) صحبت کردن4
( reading ) خوانداری4
( writing ) نوشتاری4
(vocabulary) واژگان2
(grammar) دستور زبان2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس زبان انگلیسی 3
 • بارم بندی درس عربی، زبان قرآن 3
مهارت‌های زبانینمره
واژه شناسی2
ترجمه به فارسی9
شناخت و کاربرد قواعد7
درک و فهم2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس عربی، زبان قرآن 3
 • بارم بندی درس هویت اجتماعی3
شماره فصلبارم نمره
اول1
دوم1
سوم1
چهارم1
پنجم1
ششم3
هفتم3
هشتم3
نهم3
دهم3
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس هویت اجتماعی3
 • بارم بندی درس سلامت و بهداشت
شماره فصلبارم نمره
11
23/5
33/5
44
54
64
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس سلامت و بهداشت
 • بارم بندی درس ریاضیات 3
شماره فصلبارم نمره
12
22
32
45
53/5
63/5
72
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس ریاضیات 3
 • بارم بندی درس فیزیک 3
شماره فصلبارم نمره
اول3/75
دوم4
سوم3/75
چهارم3/25
پنجم3/75
ششم2/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس فیزیک 3
 • بارم بندی درس شیمی 3
شماره فصلبارم نمره
اول6/5
دوم5
سوم4
چهارم4/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس شیمی 3
 • بارم بندی درس زیست شناسی 3
عنوان فصلبارم نمره
مولکول‌های اطلاعاتی2/5
جریان اطلاعات در یاخته2/5
جریان اطلاعات در نسل‌ها2/5
تغییر در اطلاعات وراثتی2/5
تامین انرژی در یاخته2/5
تامین انرژی برای ساختن مواد آلی2/5
فناوری‌های نوین زیستی2/5
رفتارهای جانوران2/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی زیست شناسی 3
بهترین کتاب برای امتحان نهایی دوازدهم ؛ تحلیل و بررسی

مقاله مرتبط: بهترین کتاب برای امتحان نهایی دوازدهم ؛ تحلیل و بررسی

تخفیف یهویی

 • بارم بندی درس ریاضیات گسسته
شماره فصلبارم نمره
15
27
38
جدول بودجه بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته
 • بارم بندی درس هندسه 3
شماره فصلبارم نمره
14
28
38
جدول بودجه بندی امتحان نهایی هندسه 3
 • بارم بندی درس حسابان2
شماره فصلبارم نمره
12/5
22
32/5
47
56
جدول بودجه بندی امتحان نهایی حسابان 2
 • بارم بندی درس شیمی 3
شماره فصلبارم نمره
اول6/5
دوم5
سوم4
چهارم4/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی شیمی 3
 • بارم بندی درس فیزیک 3
شماره فصلبارم نمره
اول3/75
دوم4
سوم3/75
چهارم3/25
پنجم2/75
ششم2/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی فیزیک 3
 • بارم بندی درس سلامت و بهداشت
شماره فصلبارم نمره
11
23/5
33/5
44
54
64
جدول بودجه بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت
 • بارم بندی درس دین و زندگی3
شماره فصلبارم نمره
دروس اول تا ششم 7
دروس هفتم و هشتم 7
دروس نهم و دهم6
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس دین و زندگی3
 • بارم بندی درس هویت اجتماعی
شماره فصلبارم نمره
اول1
دوم1
سوم1
چهارم1
پنجم1
ششم3
هفتم3
هشتم3
نهم3
دهم3
جدول بودجه بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی
 • بارم بندی درس فارسی 3
قلمروهابارم نمره
زبانی7
ادبی5
فکری8
جدول بودجه بندی امتحان نهایی فارسی 3
 • بارم بندی درس زبان انگلیسی 3
مهارتبارم نمره
( listening ) شنیداری4
( speaking ) صحبت کردن4
( reading ) خوانداری4
( writing ) نوشتاری4
(vocabulary) واژگان2
(grammar) دستور زبان2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی انگلیسی 3
 • بارم بندی درس عربی، زبان قرآن 3
مهارت‌های زبانینمره
واژه شناسی2
ترجمه به فارسی9
شناخت و کاربرد قواعد7
درک و فهم2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی عربی، زبان قرآن 3
برنامه امتحانات نهایی دوازدهم 1403 ✍🏻 | برنامه تمام رشته ها

مقاله مرتبط: برنامه امتحانات نهایی دوازدهم 1403 ✍🏻 | برنامه تمام رشته ها

بارم بندی سوالات امتحانات نهایی دوازدهم انسانی
 • بارم بندی درس دین و زندگی3
شماره فصلبارم نمره
دروس اول تا هفتم7
دروس هشتم و نهم5
درس دهم2
دروس یازدهم تا سیزدهم6
جدول بودجه بندی امتحان نهایی درس دینی 3
 • بارم بندی درس فارسی 3
قلمروهابارم نمره
زبانی7
ادبی5
فکری8
جدول بودجه بندی امتحان نهایی فارسی 3
 • بارم بندی درس زبان انگلیسی 3
مهارتبارم نمره
( listening ) شنیداری4
( speaking ) صحبت کردن4
( reading ) خوانداری4
( writing ) نوشتاری4
(vocabulary) واژگان2
(grammar) دستور زبان2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی انگلیسی 3
 • بارم بندی درس عربی 3 (زبان تخصصی)
مهارت‌های زبانینمره
واژه شناسی2
ترجمه به فارسی9
شناخت و کاربرد قواعد7
درک و فهم2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی عربی 3 (زبان تخصصی)
 • بارم بندی درس سلامت و بهداشت
شماره فصلبارم نمره
11
23/5
33/5
44
54
64
جدول بودجه بندی امتحان نهایی سلامت بهداشت
 • بارم بندی درس علوم و فنون ادبی 3
موضوعنمره
تاریخ ادبیات
سبک شناسی
4
موسیقی شعر 6
زیبایی شناسی6
نقد و تحلیل نظم و نثر 4
جدول بودجه بندی علوم و فنون ادبی 3
 • بارم بندی درس فلسفه 2
موضوعنمره
هستی و چیستی1
جهان ممکنات1
جهان علی و معلولی1/5
کدام تصویر از جهان ؟1
خدا در فلسفه 11/5
خدا در فلسفه 21
عقل در فلسفه 12/5
عقل در فلسفه 22/5
 آغاز فلسفه2
دوره میانی2/5
دوره متاخر2/5
حکمت معاصر1/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی فلسفه 2
 • بارم بندی درس جغرافیا 3
شماره درسنمره
اول1/5
دوم 1/5
مهارت‌های جغرافیایی(1)0/5
سوم1/5
چهارم3
مهارت‌های جغرافیایی(2)2
پنجم5
ششم4
مهارت‌های جغرافیایی(3)1
جدول بودجه بندی امتحان نهایی جغرافیا 3
 • بودجه بندی درس تاریخ 3 ایران و جهان معاصر
شماره درسنمره
اول و دوم2
سوم و چهارم2
پنجم و ششم2
هفتم2
هشتم3
نهم3
دهم2
یازدهم2
دوازدهم2
جدول بودجه بندی امتحان نهایی تاریخ 3
 • بارم بندی درس جامعه شناسی 3
شماره درسنمره
اول دوم سوم  چهارم و پنجم5
ششم3
هفتم3
هشتم3
نهم3
دهم3
جدول بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی 3
 • بارم بندی درس ریاضی و آمار 3
شماره فصلنمره
اول 5
دوم5/5
سوم9/5
جدول بودجه بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار 3
ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴٠۳؛ تمامی رشته ها

مقاله مرتبط: ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴٠۳؛ تمامی رشته ها

سخن آخر

در کنکور امسال سهم تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور به 60% رسیده است؛ بنابراین هرچه نمرات امتحان نهایی دوازدهم شما بیشتر باشد، موفقیت تان در کنکور نیز بیشتر خواهد بود. به این منظور، باید از بودجه بندی دروس مختلف امتحان نهایی دوازدهم مطلع باشید تا بتوانید با برنامه ریزی درست نمره بالایی بگیرید. در این مقاله جدیدترین بودجه بندی امتحانات نهایی دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی 1403 را در اختیارتان قرار دادیم.

در صورتی که سوالی دارید می توانید در انتهای همین صفحه از کارشناسان پایتخت کتاب بپرسید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دهند.

درباره نویسنده

سارا رسولی

نویسنده : سارا رسولی

دانشجوی پزشکی اراک، فارغ التحصیل پروتز دندان تبریز ، مشاور تخصصی کنکور تجربی و عضو تیم تولید محتوای بانک کتاب پایتخت

نظرات کاربران ثبت دیدگاه
نظر خود را ثبت کنید
نظرات ثبت شده
 1. نیلوفر اردیبهشت 4, 1403

  دوست عزیز بنظرتون دیگه وقتش نشده بیاین در پیام‌رسان های داخلی 😎
  ما اونجا پیداتون کنیم و استفاده کافی و وافی ببریم😁

  • پایتخت کتاب اردیبهشت 4, 1403

   سلام پایتختی عزیز💙 خیلی دوست داریم و حتما در آینده این کار رو میکنیم

 2. مهدی فروردین 28, 1403

  ببخشید دینی دوازدهم انسانی سیزده درس
  شما زدید ده درس که

  • پایتخت کتاب اردیبهشت 1, 1403

   سلام پایتختی عزیز💙 ممنون که اطلاع دادی . اصلاح شد

آخرین مقالات پایتخت کتاب